Lack of Remuscularization Following Transplantation of Human Embryonic Stem Cell-Derived Cardiovascular Progenitor Cells in Infarcted Nonhuman Primates

Keyang Zhu, Qiang Wu, Cheng Ni, Peng Zhang, Zhiwei Zhong, Yan Wu, Yingchao Wang, Yinchuan Xu, Minjian Kong, Haifeng Cheng, Zhihua Tao, Qian Yang, He Liang, Yun Jiang, Qingju Li, Jing Zhao, Jijun Huang , Fengjiang Zhang, Qi Chen, Yi LiJinghai Chen, Wei Zhu, Hong Yu, Jianyi Zhang, Huang-Tian Yang*, Xinyang Hu*, Jian'an Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

110 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
JournalCirculation Research
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this