In Situ Fabricating Inorganic/Organic Hybrid Based on Cu/Co-ZIF and Cu2O

Tianlong Wang, Hong Ma*, Jin Gao, Xinhong Wang, Yuxia Sun, Yang Luo, Shujing Zhang, Jie Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalChemistry - An Asian Journal
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this