Impact of suburban cropland intensification and afforestation on microbial biodiversity and C sequestration in paddy soils

Youlin Luo, Jie Shen, Yuehan Dou, Lingke Guo, Zhiyuan Xin, Qi Tao, Qiquan Li, Bing Li, Rong Huang, Qiang Xu, Huanxiu Li, Changquan Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalLand Degradation and Development
Publication statusPublished - 15 Feb 2024

Cite this