Fifteen-year analysis of constructed wetland clogging: A critical review

Yuxin Fang, Lingwei Kong*, Pei Zhang, Lu Zhang, Huawen Zhao, Xiaoqin Xiang, Shuiping Cheng, Hangjun Zhang, Feng Ju, Ling Li*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
JournalJournal of Cleaner Production
Publication statusPublished - 2022
Externally publishedYes

Cite this