Electro‐Descriptors for the Performance Prediction of Electro‐Organic Synthesis

Yuxuan Chen, Bailin Tian, Zheng Cheng, Xiaoshan Li, Min Huang, Yuxia Sun, Shuai Liu, Xu Cheng, Shuhua Li, Mengning Ding

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalAngewandte Chemie - International Edition
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Cite this