Efficient CO 2 Electroreduction with a Monolayer Bi 2 WO 6 through a Metallic Intermediate Surface State

Shengtang Liu, Chun Wang, Jiahua Wu, Baibai Tian, Yang Lv, Yamei Sun, Zhangyan Mu, Yuxia Sun, Xiaoshan Li, Fangyuan Wang, Yiqi Wang, Lingyu Tang, Peng Wang, Yafei Li*, Mengning Ding*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalACS Catalysis
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this